Nové podanie na Generálnej prokuratúre SR

Generálna prokuratúra SR prijala novy podnet na prešetrenie záverov Krajskej prokuratúry Košice ohľadne kolaudačného konania dopravnej stavby cesta I/79 v obci Dvorianky. 

Generálna prokuratúra SR listom č. VI/2 Gd 257/12-14 zo dňa 20.11.2012 uviedla,  že Krajská prokuratúra Košice neriešila vyporiadanie sa s ochranou záujmov uvedených v ust. § 126 ods.1 zákona č.50/1976 Zb. stavebného zákona v kolaudačnom konaní. Preto v súlade s ustanovením § 35 ods.1 zákona č.153/2001 Z.z. o prokuratúre bude potrebné prešetrenie v tomto smere doplniť - bude potrebné prešetrenie doplniť preskúmaním zákonnosti kolaudačného rozhodnutia Krajského úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Košice zo dňa 14.12.2009 č. 2009/01922-4, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 20.01.2010.  

Krajská prokuratúra Košice uviedla v liste č. Kd 216/12-12 zo dňa 28.12.2012, že v oznámení o začatí kolaudačného konania zo dňa 19.11.2009 stavebný úrad neupozornil dotknuté organy, že sa aj na ne vzťahuje koncentračná zásada v zmysle § 80 a tieto dotknuté orgány stanovisko neuplatnili ani písomne a teda nevyužili svoje oprávnenie v zmysle ustanovenia § 140 a ods. 3 stavebného zákona, stavebný úrad mal za to, že stanoviská sú kladné a uvedené pochybenie nemalo samo o sebe vplyv na zákonnosť vydaného rozhodnutia.

V novom podnete uvadzáme, že pochybenie stavebného úradu považujeme za kľučové vzhľadom na skutočnosť, že stavbený úrad vedel o problémoch (hluk a neúčinnosť) spomaľovacích prvkov dopravnej stavby ešte pred samotnou kolaudaciou (14.12.2009), napriek tomu uvedený problém spomaľovacích ostrovčekov neriešil v rámci kolaudačného konania. Tieto problémy riešil až následne v štátnom stavebnom dozore v roku 2010, pričom hluk neriešil vôbec. (viď sekciu ARCHIV - 2009 - 2010)  

 

GPSR 07.03.2013

GPSR už nemôže preskúmavať ani kolaudačné rozhodnutie, pretože 3 ročná lehota uplynula dňa 20.01.2013, a to že bol podnet podaný ešte pred týmto termínom 06.01.2013 na veci nič nemení – GPSR už nemôže nič na stavbe skúmať. Je potrebné ďalej postupovať iným právnym postupom.

 

Zo zadovážených podkladov v danej veci bolo zistené, že kolaudačné rozhodnutie Krajského úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Košice zo 14. decembra 2009 č. 2009/01922-4 nadobudlo právoplatnosť 20. januára 2010.

Kolaudačné konanie o povolení užívať stavbu bolo zavŕšené práve týmto rozhodnutím. Rozhodnutie vydané po procesnom postupe predstavuje aplikáciu normy hmotného práva. Právnym prostriedkom dozoru prokurátora na nápravu nezákonného stavu vo veci ukončenej vydaním rozhodnutia je protest prokurátora. V danej veci však trojročná lehota na podanie protestu prokurátora ustanovená v § 27 ods. 1 písm. e) zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre už uplynula. Uplynutie tejto, svojim charakterom prekluzívnej (prepadnej) lehoty, má za následok zánik podmienok na výkon prokurátorského dozoru, pričom na jej plynutie nemá žiaden vplyv ani podanie podnetu na prokuratúru.

Znamená to, že ak v danej veci zanikli podmienky na výkon prokurátorského dozoru, prokurátor nemá oprávnenie preskúmavať nielen zákonnosť samotného rozhodnutia, ale ani zákonnosť procesného postupu, ktorý vydaniu rozhodnutia predchádzal.

Preto Generálna prokuratúra Slovenskej republiky nemá oprávnenie preskúmavať zákonnosť kolaudačného rozhodnutia Krajského úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Košice zo 14. decembra 2009 č. 2009/01922-4 a tiež ani postupu, ktorý jeho vydaniu predchádzal.

 

Generálna prokuratúra Slovenskej republiky opätovne poukazuje na závery, ktoré Vám v danej veci oznámila v upovedomení z 20.11.2012 č.k. VI/2 Gd 257/12 -14, osobitne na str. 3 a 4 tohto upovedomenia.

 

 

GPSR 20.11.2012 - strana 3 a 4

V tejto súvislosti je namieste poukázať na ust. § 87 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) o podmienkach pre nariadenie nevyhnutných úprav na stavbe.

Podľa § 87 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) ak stavba nezodpovedá základným požiadavkám na stavby ( § 43d), a tým ohrozuje alebo obťažuje užívateľov alebo okolie stavby, stavebný úrad vo verejnom záujme nariadi vlastníkovi stavby uskutočniť nevyhnutné úpravy na stavbe alebo na stavebnom pozemku. Nariadené úpravy je vlastník povinný vykonať na vlastné náklady.

Konanie podľa tohto ustanovenia v danej veci je plne v dispozícii Krajského úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Košice. Je vecou tohto špeciálneho stavebného úradu, aby vyhodnotil výsledky meraní hluku a odborne posúdil, či sú splnené podmienky na nariadenie nevyhnutných úprav na stavbe ( napr. optického retardčra a lebo inej zodpovedajúcej úpravy).

Rozhodnutie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Útvaru vedúceho hygienika rezortu, zo 14. mája 2012 č. 1894/4263/2012/BA/MIK, ktoré Vám bolo zaslané na vedomie, uložilo Slovenskej správe ciest povinnosti týkajúce sa objektivizácie hluku a následných opatrení.

Ide o opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených pri výkone štátneho zdravotného dozoru v intenciách zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Podstatou riešení týkajúcich sa hladiny hluku či už podľa § 87 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) alebo podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov je klasifikovanie okolností majúcich základ v posúdení stavu vecí technických, ktoré prináleží odborným orgánom pôsobiacim v oblasti štátnej správy pre pozemné komunikácie či v oblasti verejného zdravotníctva.

Posúdenie a rozhodnutie aké opatrenia povedú k účinnej náprave v danej veci je záležitosťou týchto odborných orgánov a ich koordinácie i preto, že pôsobia v rezorte Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

Prokuratúra pri vykonávaní dozoru nad dodržiavaním zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov orgánmi verejnej správy nedisponuje oprávnením, ktorým by mohla sama uskutočniť či nariadiť odborné posúdenie technických záležitostí. Prokurátor posúdi, či zákonom predpokladaná a tým aj povolená úvaha odborných orgánov verejnej správy pri úsudkoch týkajúcich sa technických riešení vychádzala z medzí a hľadísk ustanovených zákonom.

Prokurátor neposudzuje účelnosť a vhodnosť postupu a rozhodnutia orgánu verejnej správy.

S prihliadnutím na tieto skutočnosti Krajská prokuratúra v Košiciach nepochybila ak po prešetrení ďalších okolností vyplývajúcich z Vášho predchádzajúceho podnetu nezistila podmienky pre vykonanie opatrenia prokurátora. V súlade s ustanovením § 35 ods. 1 zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre bude potrebné prešetrenie doplniť preskúmaním zákonnosti kolaudačného rozhodnutia Krajského úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Košice zo 14. decembra 2009 č. 2009/01922-4, ktoré podľa vyznačenia nadobudlo právoplatnosť 20. januára 2010. O výsledku prešetrenia Vás Krajská prokuratúra v Košiciach upovedomí.

Generálna prokuratúra Slovenskej republiky zasiela toto upovedomenie o spôsobe vybavenia opakovaného podnetu na vedomie a prípadné vykonanie opatrení Ministerstvu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Úradu verejného zdravotníctva MDVRR SR a tiež Krajskému úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Košice, ako orgánom, ktorých postupu sa vybavenie týka a ktoré poskytli prokuratúre v danej veci súčinnosť.

Týmto je Váš opakovaný podnet vrátane doplňujúcich a súvisiacich podaní Generálnou prokuratúrou Slovenskej republiky vybavený.
JUDr. Ivan M i n á r prokurátor

 

Celé upovedomenie GPSR 20.11.2012