STAV KAMIONOVEJ DOPRAVY CEZ NOC - 14.03.2015 - SOBOTA